Polityka prywatności

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób w zakresie danych osobowych

Szanowni Państwo,
Niniejsze zasady służą poinformowaniu klientów i wszystkie strony zainteresowane o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, o czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach zgodnie z obowiązującym od 10 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH
Administratorem Państwa Danych jest Stowarzyszenie Edukacyjne Tiramisu, ul. Smoleńsk 29 31-112 Kraków KRS0000782624

adres do korespondencji:

ul. Kielecka 7a 31- 526 Kraków

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wszelkie dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres mailowy: biuro@tiramisu.org.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres korespondencyjny administratora danych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych, przeprowadziliśmy Ocenę Skutków Przetwarzania danych osobowych uwzględniając ryzyka związane z ich przetwarzaniem, oraz analizę ryzyka dla stosowanych przez nas zabezpieczeń.
Aktualnie stosujemy wysokiej klasy sprawdzone zabezpieczenia prewencyjne oraz mechanizmy monitorujące sposoby przetwarzania, przepływy oraz dostęp do posiadanych informacji, w celu zapewnienia Państwu gwarancji, że przetwarzanie danych odbywa się nie tylko zgodnie z prawem, ale jest także zgodne ze stosowanymi najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczania danych i systemów informatycznych.
Obecnie Państwa dane, pozostające w naszych zasobach, nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w tym w niniejszym Regulaminie.

KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Obecnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością, pragniemy Państwa poinformować, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy
Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy, gdzie te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Dane osobowe dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki zgodom wyrażonym przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dane te przetwarzamy przez czas prowadzenia rekrutacji.
Dane kontrahentów
Dane te przetwarzamy w celu wystawiania i otrzymywanie faktur, zawierania umów z kontrahentami, obsługi finansowo – księgowej, których zawarcie i realizacja stanowią podstawę do ich przetwarzania. Dane będą przechowywane przez okres ustalony w art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Dane przetwarzane na potrzeby prowadzenia rejestru korespondencji
Dane te przetwarzamy w celu prowadzenia rejestru korespondencji zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej i mogą dotyczyć zarówno naszych kontrahentów jak i osób, które zamierzają nawiązać z nami współpracę, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych.
Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Państwa zakresie lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
Monitoring
Dane są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i interesantów oraz ochrona mienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. pkt. f RODO). Dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy.
Dane kandydatów do szkoły
Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty , gdzie te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem. Ponadto dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby.
Dane uczniów
Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty , gdzie te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem.

Wszelkie dane w tym zakresie posiadamy wyłącznie za Państwa zgodą oraz w podanym przez Państwa zakresie lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
Inne dane powierzone nam w celu realizacji umów o współpracy
W naszych zasobach mogą się znajdować również inne dane osobowe, w stosunku do których nie jesteśmy Administratorem Danych. Realizujemy na nich różne zadania związane z wykonaniem ciążących na nas obowiązków i umów.
Jako podmiot przetwarzający dane osobowe pozyskane w drodze realizacji umowy przetwarzamy wyłącznie przez czas obowiązywania nas umów oraz ściśle na zasadach w nich opisanych.
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
– podmioty przetwarzające dane,
– osoby, których dane dotyczą,
– podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie.
PRAWA OSÓB W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
• modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
• całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
• niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
• wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
• przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi ustandaryzowaliśmy formularz, za pomocą, którego możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw, który jest dostępny do pobrania poniżej.
Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@tiramisu.org.pl przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu.
Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, np. czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi.
Wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.
Pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani.
W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

Pobierz Wniosek o realizację praw

DODATKOWE INFORMACJE
Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niniejsze zasady obowiązują od dnia 30 maja 2021 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO.