Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TIRAMISU

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 1.
„Stowarzyszenie Edukacyjne Tiramisu”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich.

Art. 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), innych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 3.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

Art. 4.
Stowarzyszenie może używać odznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd. Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 5.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele, wartości i formy działania

Art. 6.

 1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej w duchu wartości chrześcijańskich.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność:
  1. zgodnie z wartościami chrześcijańskimi,
  2. dbając o poszanowanie podmiotowości wszystkich osób, w tym dzieci, rodziców, nauczycieli i innych pracowników,
  3. w sposób uczciwy, transparentny, uwzględniający możliwość uczestnictwa zainteresowanych osób.

Art. 7.

 1. Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie:
  1. zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły (w tym – szkoły policealne), placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły wyższe, zwane dalej Szkołami;
  2. inspiruje, wspiera i patronuje działalności Szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;
  3. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celów Stowarzyszenia;
  4. propaguje wśród dzieci i młodzieży wiedzę o Krakowie, Polsce, Unii Europejskiej i świecie;
  5. uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską i inne organizacje wspierające działalność zgodną z celami Stowarzyszenia;
  6. inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;
  7. prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form;
  8. podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej;
  9. prowadzi działalność wydawniczą;
  10. zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;
  11. rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, których cele są zgodne z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Art. 8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających.

Art. 9.

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są Członkowie – Założyciele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski oraz cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i korzystający z praw publicznych, który poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jego Statutu oraz który łącznie spełnia następujące przesłanki:
  1. osoba ta przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy posiadała status Członka wspierającego Stowarzyszenia,
  2. co najmniej 70% (siedemdziesiąt pięć procent) Walnego Zebrania Członków odda głos „za” uchwałą przyznającą tej osobie status Członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 3. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze,
  2. prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w zakresie i na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków.

Art. 10.

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na cele Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba, o której mowa w ust. 1, o ile co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) Walnego Zebrania Członków odda głos „za” uchwałą przyznającą tej osobie status Członka wspierającego Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający Stowarzyszenia dysponuje takimi samymi prawami i obowiązkami jak Członek zwyczajny Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że nie posiada prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków po upływie 6 (sześciu) miesięcy od uzyskania statusu Członka wspierającego Stowarzyszenia odbywa się głosowanie Walnego Zebrania Członków w przedmiocie przyznania statusu Członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 5. Postanowienie ust. 4 nie dotyczy Członków wspierających Stowarzyszenia będących osobami prawnymi.

Art. 11.

 1. Obowiązkiem Członków Stowarzyszenia jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwykli Stowarzyszenia zobowiązani są nadto do czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia. lub opłacania składek, jeżeli obowiązek ich opłacania zostanie wprowadzony, zgodnie z postanowieniami Statutu.

Art. 12.

 1. Członkostwo wygasa na skutek śmierci Członka z jej chwilą.
 2. W przypadku Członków wspierających będących osobami prawnymi, członkostwo wygasa z chwilą utraty osobowości prawnej przez danego Członka.

Art. 12.

 1. Wykreślenie Członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie na ręce Zarządu Stowarzyszenia lub elektronicznie na adres mailowy Zarządu Stowarzyszenia,
  2. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,
  3. utraty praw publicznych,
  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia, zgodnie z procedurą określoną w ust. 2.
 2. 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia i Członek wspierający Stowarzyszenia może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w przypadku:
  1. podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością uchwały o wykluczeniu, w związku z brakiem udziału Członka zwyczajnego Stowarzyszenia w 2 (dwóch) kolejnych posiedzeniach Walnego Zebrania Członków (osobiście lub przez pełnomocnika);
  2. podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością co najmniej 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) głosów w głosowaniu tajnym uchwały w przedmiocie wykluczenia danego Członka Stowarzyszenia – przy czym osobie, której głosowanie dotyczy, nie przysługuje prawo głosu nad tą uchwałą.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Art. 14.
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. 1. Walne Zebranie Członków,
 2. 2. Zarząd.

Art. 15.

 1. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu.
 2. W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji Zarząd powierza obowiązki Prezesa jednemu ze swoich członków. Najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia.
 3. W przypadku odwołania Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji Walne Zebranie Członków, które go odwołało, dokonuje wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

Art. 16.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie może zwołać każdy członek Zarządu z własnej inicjatywy. Zarząd jest obowiązany zwołać Zebranie w przypadku wniosku co najmniej 20% (dwudziestu procent) Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Poinformowanie Członków Stowarzyszenia o posiedzeniu Walnego Zebrania Członków następuje zawiadomieniem drogą elektroniczną. Zawiadomienie to zawiera informację o terminie i miejscu posiedzenia oraz o porządku obrad. Zawiadomienie kierowane jest do Członków Stowarzyszenia nie później niż na 14 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

Art. 17.

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – Członkowie Wspierający oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, z zastrzeżeniem postanowień art. 18.

Art. 18.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami wskazanymi w porządku obrad.
 2. Nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 70% zebranych na tym Zebraniu członków przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Art. 19.

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 2. Na wniosek co najmniej 3 (trzech) Członków zwyczajnych Stowarzyszenia uchwała podejmowana jest większością 70% (siedemdziesięciu procent) głosów Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Art. 20.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. wybór Zarządu,
 2. udzielanie absolutorium,
 3. zatwierdzenie wyboru dyrektora szkoły,
 4. ustalenie warunków pracy członków Zarządu,
 5. zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności i z pracy Zarządu,
 6. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
 7. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich;
 9. nadawanie i pozbawianie godności Członka wspierającego Stowarzyszenia;
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 12. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Członków;
 13. podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania;
 14. uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Regulaminu Zarządu i regulaminu Komisji Rewizyjnej;
 15. Podejmowanie uchwał i postanowień w zakresie zakładania i likwidowania szkół i innych placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie;
 16. dokonywanie wykładni przepisów Statutu.

Art. 21.
Do wyłącznych kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Art. 22.
Walne Zebranie Członków może dokonywać zmian Statutu poprzez podjęcie stosownej uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.

Art. 23.

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków stosownej uchwały większością co najmniej 70% (siedemdziesięciu procent) głosów Członków uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, likwidatorami Stowarzyszenia są Członkowie Zarządu, chyba że uchwała ostatniego Walnego Zebrania Stowarzyszenia stanowi inaczej.

Zarząd

Art. 24.

 1. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków, w tym Prezes Zarzadu, wybieranych spośród Członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Kadencja członków Zarządu wynosi 1,5 roku.
 4. Członkowie Zarządu mogą za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją otrzymywać wynagrodzenie, wysokość którego ustala Walne Zebranie Członków podejmując stosowną uchwałę.
 5. Zarząd pracuje w oparciu o Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Art. 25.

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków;
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie
   preliminarzy i sprawozdań finansowych;
  4. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu;
  5. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
  6. zawiadamianie sądu rejestrowego o zmianie statutu Stowarzyszenia.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu działający jednoosobowo.
 4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 5. Od uchwał Zarządu służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

Art. 26.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2–4 członków, w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjne i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
  1. Członkowie Zarządu ani osoby pozostawające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, pozostające z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 27.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami;
  2. przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych;
  3. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
  4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
  5. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd.
 2. Szczegółowy tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

Art. 28.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze

Art. 29.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, wierzytelności i prawa autorskie pozyskane przez Stowarzyszenie.

Art. 30.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. odpłatnej działalności statutowej;
  2. zysków z prowadzonej działalności gospodarczej (jeżeli zostanie podjęta);
  3. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
  4. uzyskanych przez Stowarzyszenie dotacji, subwencji
  5. darowizn, zapisów i spadków uzyskanych przez Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.

Art. 31.

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, jest niedozwolone.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się również wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe, jest niedozwolony.

Art. 32.

 1. Składki członkowskie nie są pobierane.
 2. Wprowadzenie składek członkowskich wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 70% głosów członków Stowarzyszenia

Art. 33.
Rok obrotowy dla potrzeb wewnętrznej rachunkowości zaczyna się 1 września i kończy się 31 sierpnia roku następnego.

Art. 34.

 1. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności
 2. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
 3. Stowarzyszenie podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.